Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken
Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.
 

A

Aanpassing van pensioen

Voor actieve deelnemers geldt dat de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen ieder jaar op 1 januari worden aangepast aan de actievenmaatstaf bij Cargill, met een maximum van 2%. Onder opgebouwde aanspraken vallen ook de eerder biij de werkgever opgebouwde aanspraken tot en met 31 december 2014.
Omdat per 1 januari 2015 deze nieuwe pensioenregeling is gaan gelden, is er sprake van een overgangsmaatregel. Gedurende de eerste 5 jaar, vanaf 2015 tot en met 2019, zullen de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met een vaste toeslag van 2%. De eerste twee jaar daarvan zal hierop een extra toeslag worden toegekend van 0,5%. Dus per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 bedraagt de toeslag 2,5%; daarna drie jaar 2%. Deze vaste toeslagen vervangen de toeslagen op basis van de actievenmaatstaf.

Pensioenuitkeringen en premievrijerechten

Indexatie van ingegane pensioenuitkeringen én van premievrije rechten van deelnemers die uit dienst zijn, is gebaseerd op de 'Consumentenprijsindex alle huishoudens'. Uitgangspunt is om 50% van de stijging van de prijzen te compenseren. De toeslagen zijn er op gericht de pensioenen aan te passen aan de gestegen kosten van levensonderhoud.

Geen recht

De toeslagen voor gepensioneerden en gewezen deelnemers zijn voorwaardelijk; er is geen recht op toeslag en het is ook voor de langere termijn niet zeker of (en in welke mate) toeslagen verleend zullen worden. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagen. Toeslagen zullen alleen worden verleend als de beschikbare middelen van het fonds voldoende zijn. Het is het bestuur van het pensioenfonds dat hierover besluit.

Actuaris

De actuaris is de specialist bij een verzekeringsbedrijf/pensioenfonds. De actuaris berekent de premies en bepaalt de gekapitaliseerde waarde van de opgebouwde pensioenen (de premiereserve).

Afkoop

Afkoop van pensioenrechten betekent het vervangen van deze rechten door betaling van een bedrag ineens. De Pensioenwet verbiedt afkoop van pensioenrechten, behalve als het gaat om een pensioen van beperkte omvang. Voor 2018 gaat het daarbij om een bedrag van € 474,11.

 

B

Bereikbaar pensioen

Dat is de pensioenaanspraak die een deelnemer kan behalen als hij tot de pensioengerechtigde leeftijd aan de pensioenregeling blijft deelnemen uitgaande van de op het moment van berekening geldende grondslagen en deeltijdfactor/voortzettingspercentage.

Bijzonder partnerpensioen

Na echtscheiding van een (gewezen) deelnemer aan de pensioenregeling, ontvangt de ex-partner een premievrije aanspraak op een deel van het partnerpensioen. Dit is het zogenoemde bijzonder partnerpensioen. De man en vrouw kunnen een afwijkende regeling treffen. Recht op bijzonder partnerpensioen kan ook aan de orde zijn als een samenleving eindigt. Dan moet aan de daartoe in het pensioenreglement gestelde voorwaarden zijn voldaan.

 

C

Contante waarde

Het bedrag wat nu nodig is om op een bepaald moment in de toekomst een uitkering of een reeks van uitkeringen te kunnen doen.

Conversie

Bij echtscheiding omzetting van het recht van de ex-partner op een deel van het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen in een zelfstandig ouderdomspensioen op het leven van betrokkene.'Bij echtscheiding omzetting van het recht van de ex-partner op een deel van het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen in een zelfstandig ouderdomspensioen op het leven van betrokkene.

 

D

De Nederlandsche Bank (DNB)

Organisatie die toezicht houdt op de pensioenfondsen. DNB ziet toe op de financiële soliditeit van pensioenfondsen en op het naleven van wet- en regelgeving door pensioenfondsen.

 

F

Franchise

De franchise is dat deel van het salaris waarover de deelnemer geen pensioen opbouwt omdat hij hierover AOW ontvangt.

 

G

Gewezen deelnemer

Degene die het deelnemerschap voor pensioeningang heeft beëindigd en nog premievrije aanspraken tegenover het fonds heeft; ook wel 'slaper' genoemd.

 

H

Huwelijkse voorwaarden

Schriftelijke afspraken die voor of tijdens het huwelijk bij de notaris worden gemaakt over wat wel en niet in het huwelijksgoederengemeenschap valt.

 

I

Indexatie

Met toeslagen passen we de pensioenen aan, aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Dit noemen we indexatie. Zie ook 'Indexatie pensioenen'.

 

J

Jaarsalaris

Het pensioengevend salaris op jaarbasis is gelijk aan het per 1 januari geldend vast pensioengevend bruto maandsalaris, vermenigvuldigd met twaalf, vermeerderd met de vaste toeslagen, de vakantietoeslag en een eventuele 13e maand.

 

M

Middelloonregeling

Bij een middelloonregeling is de hoogte van het ouderdomspensioen niet langer gekoppeld aan het laatstverdiende salaris, zoals bij een eindloonregeling, maar aan het gemiddelde salaris dat gedurende de opbouwperiode wordt verdiend.

 

O

Onbetaald verlof

Een medewerker, die minimaal twee jaar werkzaam is bij Cargill, kan, als de werkzaamheden dat toelaten, gedurende een periode van maximaal zes maanden onbetaald verlof opnemen. Als onbetaald verlof wordt toegestaan, blijft het dienstverband tijdens de verlofperiode slapend bestaan. De pensioenopbouw blijft gedurende de verlofperiode plaatsvinden.

N.B.: tijdens uw onbetaald verlof bouwt u maximaal 18 maanden partnerpensioen op.

Ongehuwd samenwonen

Het duurzaam voeren van een gemeenschappelijke huishouding door twee ongehuwden, ongeacht het geslacht (man-man, vrouw-vrouw of man-vrouw). Familierelaties in de rechte lijn zijn uitgezonderd (ouder-kind, grootouder-kleinkind). De gemeenschappelijke huishouding moet minimaal zes maanden duren en begonnen zijn voor de pensioendatum en moet vastliggen in een notariële akte.

Opgebouwd pensioen

De tot een bepaalde datum opgebouwde pensioenaanspraken, berekend volgens de 'normale' formules en op basis van de deelnemingstijd tot de rekendatum.

Ouderdomspensioen

Pensioenaanspraak voor de (gewezen) deelnemer op pensioeningangsdatum.

 

P

Partner

Hieronder wordt verstaan:

  • de man of vrouw waarmee de deelneemster of deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan;
  • de ongehuwde man of vrouw waarmee de ongehuwde deelnemer reeds minimaal zes maanden samenleeft (ongeacht het geslacht) en een gemeenschappelijke huishouding voert (notarieel vastgelegd).
Partnerpensioen

Dit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer. Het gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer is overleden en wordt levenslang aan de partner uitgekeerd.

Pensioendatum

De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 68 jaar wordt.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is gelijk aan het voor de deelnemer geldende pensioengevend salaris, verminderd met de franchise.

Pensioenverevening

Verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding, gebaseerd op de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (vanaf 1 mei 1995). Pensioenverevening bij einde ongehuwd samenwonen is mogelijk als daarover afspraken worden gemaakt.

Pensioenwet

Wet die de bescherming van pensioenrechten en veiligstelling daarvan voor de werknemers beoogt.

Premievrije aanspraak op pensioen

Opgebouwd pensioen van gewezen deelnemers ('premievrijen' of 'slapers').

 

U

Uitruil

De mogelijkheid bestaat dat de deelnemer bij vertrek vóór de pensioendatum of bij pensionering op de pensioendatum (een deel van) het partnerpensioen uitruilt voor een hoger ouderdomspensioen. Wordt volledig uitgeruild, dan vervalt daarmee het recht op partnerpensioen. De (eventuele) partner moet schriftelijk met de uitruil instemmen.

 

W

Waardeoverdracht

Overdracht van de waarden van reeds opgebouwd pensioen, van de pensioenuitvoerder van de ene werkgever naar die van een volgende werkgever.

Waardevast pensioen

Bij een waardevast pensioen groeit de pensioenuitkering mee met de algemene prijsontwikkeling.

Welvaartsvast pensioen

Bij een welvaartsvast pensioen groeit de pensioenuitkering mee met de algemene salarisontwikkeling van de onderneming.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Regelt vanaf 1 mei 1995 wettelijk de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding (verdeling van nabestaandenpensioen valt onder de PSW); vrijheid om andere verdeling af te spreken dan wel conversie.

Wezenpensioen

Een periodieke uitkering voor de kinderen na het overlijden van een (gewezen) deelnemer aan de pensioenregeling. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.

WIA-grens

Maximum salaris waarover een eventuele WIA-uitkering wordt berekend. Voor 2018 geldt een bedrag van € 54.617.