Beleggingsbeleid

Beleggingen

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen. Het doel van beleggen is om rendement te halen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur bepaalt het beleggingsbeleid voor het fonds. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs. Op basis van het beleggingsbeleid beslist het bestuur elk jaar waarin belegd gaat worden. In de Verklaring inzake beleggingsbeginselen staan de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid beknopt beschreven.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dat doet een externe partij: MN Services N.V. Deze partij is gespecialiseerd in beleggen en doet dit voor meer organisaties. Hierdoor kunnen zij kosten besparen. Het fonds heeft een contract afgesloten met MN Services N.V. en controleert of de afspraken worden nagekomen.

Belegd vermogen

Het bedrag dat we beleggen noemen we het belegd vermogen. Het belegd vermogen aan het begin van 2023 bedraagt ongeveer €1,1 miljard.

Beheersen van risico's

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende categorieën, producten en regio’s. Ons fonds belegt het meest in:

  • aandelen en hoogrentende leningen.
  • vastrentende waarden (staatsobligaties, hypotheken, hoogwaardige bedrijfskredieten en liquide middelen)

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendement met beleggingen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2022 bedroeg het rendement -23,64% (benchmark: -23,43%). Het jaar daarvoor was het rendement 0,07% (benchmark: -0,89%). Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van een beleggingsportefeuille worden vergeleken.

Contact met bedrijven waarin we beleggen

Via onze vermogensbeheerder MN Services N.V. staan we als aandeelhouder in contact met de bedrijven waarin we aandelen houden. MN gaat in gesprek met bedrijven waarin we beleggen en stemt op de aandeelhoudersvergaderingen namens ons. In de Aandeelhoudersrichtlijn 2020 en het betrokkenheidsbeleid van MN leest u hier meer over.