Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Wat doet het pensioenfonds?

14-12-2016

Onder de deelnemers van Pensioenfonds Cargill leven veel vragen over hun pensioen. Dat blijkt uit onderzoek dat we in de zomer van 2016 hielden. Door uw vragen op deze website te behandelen, willen we antwoord bieden. Een belangrijke en altijd actuele vraag is: wat doet het pensioenfonds nu eigenlijk precies? Daar gaat dit eerste artikel over.  

Pensioen is een onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. De sociale partners (werkgever en bonden) spreken samen een pensioenregeling af. Zij vragen daarna een pensioenfonds de regeling uit te voeren. Dit pensioenfonds moet losstaan van de werkgever en dus voor de wet onafhankelijk zijn. 

Vertegenwoordiging

Voor Cargill is dit een ondernemingspensioenfonds, de Stichting Pensioenfonds Cargill BV. 
Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers voor:

 • de werkgever
 • de werknemers
 • de gepensioneerden 

Inkomen verzorgen

Het belangrijkste doel van het pensioenfonds is het verzorgen van inkomen bij ouderdom en overlijden. Daarvoor voert het pensioenfonds beleid uit. 
Vooral op het gebied van:

 • premie
 • beleggingen
 • toeslagverlening
 • uitbesteding

Voor elk van deze onderwerpen heeft het fonds commissies. Zij bereiden beleid voor en bewaken de voortgang. In het jaarverslag legt het pensioenfonds verantwoording af over het gevoerde beleid. 

Premie

Om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren heeft Pensioenfonds Cargill een contract met de onderneming Cargill afgesloten. Hierin staan afspraken. Bijvoorbeeld hoeveel premie Cargill elk jaar moet betalen aan het fonds. De hoogte van die premie zorgt dat het fonds de beloofde pensioenen in de toekomst kan uitbetalen. Hierbij is het ons beleid zeer conservatief te beleggen. 

Beleggingen

Tussen het moment waarop u premie betaalt en de uitkering van uw pensioen zit veel tijd. Vaak wel tientallen jaren. In die tijd kan veel veranderen. Inflatie heeft bijvoorbeeld invloed op de waarde van uw pensioen. Ook kunnen deelnemers gemiddeld langer leven dan gedacht. Het pensioenfonds wil die risico’s kunnen opvangen en pensioenen kunnen aanpassen aan inflatie. 

Minder conservatief

Daarom gebruiken we een beleggingsbeleid dat minder conservatief is dan waarvan bij de premieberekening is uitgegaan. We verwachten dat dit op de lange duur meer rendement oplevert. Het beleggingsbeleid krijgt in een volgende nieuwsbrief een uitgebreide toelichting. 

Toeslagen en kortingen

Een belangrijke doelstelling van het pensioenfonds is dus de pensioenen (deels) aanpassen aan de inflatie. Voor een deel betaalt de werkgever hiervoor premie. Het andere deel financiert het pensioenfonds zelf. We doen dit uit het rendement op de beleggingen. Het pensioenfonds mag de pensioenen alleen verhogen als er voldoende middelen in kas zijn. Hebben we onvoldoende middelen in kas? Dan kan het ook zijn dat het pensioenfonds pensioenen moet korten. Voor verhogingen en kortingen gelden strikte regels. Over dit onderwerp volgt nog een uitgebreider artikel. 

Uitbesteding

Het pensioenfonds werkt voor de uitvoering van de pensioenregeling nauw samen met professionele externe organisaties. TKP voert de pensioenadministratie uit. Zij:

 • innen de premies,
 • stellen de pensioenaanspraken vast
 • en keren pensioenen uit.

Vermogensbeheerder MN voert het beleggingsbeleid uit. De pensioenspecialisten van Mercer adviseren het bestuur. Het bestuur van het fonds is uiteindelijk verantwoordelijk voor het werk van derden. 

"Het bestuur heeft geen invloed op de inhoud van de pensioenregeling. De sociale partners maken hierover afspraken."

Verantwoording en toezicht

Het bestuur van Pensioenfonds Cargill moet uiteraard verantwoording afleggen over zijn werk. Dat doen we aan het Verantwoordingsorgaan (VO). Hierin zitten vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Heeft het fondsbestuur in de besluiten die zij neemt aan de belangen van alle betrokken partijen gedacht? Dat is de vraag waar het VO vooral naar kijkt. De werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden hebben daar allemaal een belang bij. Het oordeel van het VO nemen we mee in het jaarverslag.

Pensioenwet

Pensioenfonds Cargill moet zich houden aan de afspraken van de Pensioenwet. Net als alle andere pensioenfondsen in Nederland. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert of dit gebeurt. Een externe actuaris (verzekeringswiskundige) controleert het reilen en zeilen van het fonds:

 • Heeft het pensioenfonds voldoende geld om de verplichtingen te betalen? 
 • Zijn de premies die de werkgevers afdragen voldoende? 

Een accountant legt daarover een verklaring af. 

Visitatiecommissie

Ten slotte houdt een zogenaamde Visitatiecommissie in de gaten of het bestuur vanuit een goede basis tot beslissingen komt. En of er sprake is van een beheerste bedrijfsvoering. De Visitatiecommissie doet ieder jaar onderzoek en brengt een rapport uit. Ze kijken daarbij natuurlijk ook of het bestuur de eerdere aanbevelingen heeft opgevolgd.

Hoe verder?

In een volgend artikel gaan we in op de vraag: hoe bouw ik pensioen op? Daarna volgen artikelen over

 • keuzemogelijkheden
 • toeslagen en kortingen
 • beleggingen

Ook daarover geven we meer informatie.