Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

FAQ

 • Hoe gaat waardeoverdracht bij indiensttreding?

  Verandert u van baan? Dan kan dit zorgen voor een breuk in de opbouw van uw pensioen. Dat is nadelig voor de hoogte van uw pensioen. Om deze nadelige gevolgen zoveel mogelijk te verkleinen, werkt het fonds bij indiensttreding mee aan waardeoverdracht. 

  Bij waardeoverdracht draagt u de waarde van eerder opgebouwde pensioenen over aan het fonds. Bijvoorbeeld van uw vorige pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.

  Draagt u de waarde van de pensioenrechten die u ergens anders heeft opgebouwd over aan Pensioenfonds Cargill? Dan kunt u uw aanspraken op pensioen bij Pensioenfonds Cargill verhogen. Ook kunt u zo uw recht op partnerpensioen verhogen.

  Na uw indiensttreding krijgt u automatisch van ons fonds een indiensttredingsbrief. Op de bijlage vult u in wie uw vorige werkgever en pensioenuitvoerder was. Ons fonds neemt daarna contact op met uw vorige pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht kost tijd. Het duurt vaak minimaal negen maanden.

 • Hoe werkt waardeoverdracht?

  Om uw pensioenaanspraken in de toekomst uit te kunnen betalen heeft uw oude pensioenuitvoerder een bedrag gereserveerd. Na een waardeoverdracht zet u dit bedrag om in pensioenaanspraken bij de nieuwe pensioenuitvoerder.   

  Waardeoverdracht volgt twee stappen: 
  1. Eerst kijken we hoeveel pensioen bij het nieuwe pensioenfonds 'gekocht' kan worden voor de overgedragen waarde. Deze pensioenen zijn dus net zoveel waard als uw oude rechten. Ze zijn niet altijd precies gelijk omdat de oude en nieuwe pensioenregeling onderling kunnen verschillen. 
  2. Daarna zetten we deze ingekochte pensioenen om in pensioenaanspraken.

 • Ik woon samen; geldt het partnerpensioen dan ook voor mijn partner?

  Ja. Uw partner moet geregistreerd staan bij de burgerlijke stand. Of u moet uw samenleving laten vastleggen in een notariële akte*. 

  Bijvoorbeeld een testament of samenlevingscontract. Daarin wijst u uw partner als begunstigde aan voor het partnerpensioen.

  *Heeft u aantoonbaar vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding? Dan is een notarieel vastgelegde overeenkomst niet nodig.
   

 • Moet ik mijn samenleven melden bij het pensioenfonds?

  Nee, pas op het moment van overlijden moet de achterblijvende partner de nodige stukken overleggen.

  Het samenleven moet dan: 

  • tenminste zes maanden hebben geduurd;
  • de partners moeten op hetzelfde adres hebben gewoond. 

  Op het moment van pensionering moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. 

 • Op welke manier wordt er geïndexeerd?

  De pensioenregeling van Cargill kent twee groepen bij de aanpassing van de pensioenaanspraken: 

  • Werknemers die in actieve dienst zijn. 
  • Gepensioneerden en ex-werknemers.

  Actieve deelnemers
  Voor actieve deelnemers geldt: 

  • We passen de opgebouwde aanspraken op pensioen ieder jaar op 1 januari aan.
  • We gebruiken de actievenmaatstaf van Cargill, met een maximum van 2%

  Onder opgebouwde aanspraken vallen ook de eerder bij de werkgever opgebouwde aanspraken tot en met 31 december 2014. Op 1 januari 2015 is een nieuwe pensioenregeling ingegaan. Daarom is er een tijdelijke maatregel die loopt van 2015 tot en met 2019. 

  • Tijdens de eerste 5 jaar verhogen we per 1 januari de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers.
  • Met een vaste toeslag van 2%.
  • De eerste twee jaar daarvan krijgt u een extra toeslag van 0,5%.
  • Dus per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is de toeslag 2,5%. Daarna drie jaar 2%.

  Deze vaste toeslagen vervangen de toeslagen met de actievenmaatstaf als basis.

  Pensioenuitkeringen en premievrijerechten
  De 'Consumentenprijsindex alle huishoudens' is de basis voor indexatie van:

  • Ingegane pensioenuitkeringen
  • Premievrije rechten van deelnemers die uit dienst zijn

  We willen hierbij 50% van de stijging van prijzen compenseren. De toeslagen zijn er namelijk om de pensioenen aan te passen aan de gestegen kosten van levensonderhoud.
   

 • Wat gebeurt er als mijn dienstbetrekking wordt beëindigd?

  Komt uw baan bij Cargill tot een einde? Dan eindigt vaak ook uw deelneming in het fonds. Niet altijd. Soms zetten we de deelneming geheel of gedeeltelijk voort.

  Premievrije aanspraken   
  U houdt bij het einde van de deelneming de aanspraken die u op dat moment heeft opgebouwd. U heeft de opgebouwde aanspraken helemaal gefinancierd. U bent geen premie meer verschuldigd na beëindiging van de deelneming in het fonds. De pensioenaanspraken gaan als het ware een slapend bestaan leiden. Tot het moment waarop uw pensioen ingaat. Daarom spreken we ook wel over 'premievrije aanspraken' of 'slapersrechten'. 

  Overdracht aan pensioenfonds nieuwe werkgever   
  Het fonds werkt ook mee aan overdracht van de bij het fonds opgebouwde pensioenen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Daarmee verkleinen we de nadelen van een verandering van baan voor de opbouw van pensioen.  
   

 • Wat gebeurt er met het partnerpensioen bij echtscheiding?

  Het partnerpensioen komt op het moment van echtscheiding toe aan de ex-partner. U bouwt dat op tot de echtscheidingsdatum. Dit verminderen we eventueel met het recht van een eerdere ex-partner. 

  Wilt u hiervan afwijken? Regel dit in een echtscheidingsconvenant. 

  Voor samenlevende partners geldt dit normaal gesproken niet. De ex-partner heeft daarom geen aanspraak op het partnerpensioen. Ook hier geldt dat u andere afspraken kunt maken. 

  Neemt u van tevoren contact op met uw pensioenfonds.

 • Welke keuze heb ik m.b.t. het partnerpensioen op het moment van pensionering?

  U kunt het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.

  • Heeft u geen partner?
  • Of heeft deze zelf een goede inkomensvoorziening?

  Dan ligt deze keuze voor de hand.

 • Welke overgangsmaatregelen zijn er?

  We hebben tijdelijke maatregelen opgenomen in de pensioenreglementen.

  Speciaal voor medewerkers die:

  De tijdelijke maatregelen gelden ook voor medewerkers die

  • voor 1 januari 2007 in dienst waren; 
  • vallen onder een eindloonregeling. 

  De belangrijkste punten van de tijdelijke maatregelen zijn:

  • De opgebouwde aanspraken op ouderdoms- en prepensioen worden omgezet naar de nieuwe regeling.
  • De opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen verhogen wij. We houden rekening met bijzondere opbouwfactoren die daarvoor zijn overeengekomen.
  • We hebben aanvullende maatregelen voor sommige groepen medewerkers. Deze medewerkers zijn op 1 januari 2005 55 jaar of ouder. 

  Meer gedetailleerde informatie vindt u in de pensioenreglementen.

 • Welke pensioenen kan ik overdragen?

  Pensioenfonds Cargill kan de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw laatste pensioenuitvoerder. Ook van eerdere uitvoerders.

  Bijvoorbeeld als u vaker van baan verandert. Misschien heeft u vroeger al pensioen opgebouwd bij Cargill. Ook dat dragen we over. Het moet wel gaan om pensioen uit een werkgever - werknemerrelatie.  

  Overdracht van privé lijfrente- of koopsompolissen kan niet. 

  • Is uw deelneming in de oude pensioenregeling gestopt op of na 8 juli 1994? Dan moet de oude pensioenuitvoerder meewerken aan waardeoverdracht. Dit staat in de wet en hoeft alleen in heel bijzondere gevallen niet. 
  • Is uw deelneming al langer geleden geëindigd? Dan hoeft de oude pensioenuitvoerder niet mee te werken aan waardeoverdracht

  U bent dus afhankelijk van de vraag of de oude pensioenuitvoerder mee wil werken. In ieder geval voor overdracht van rechten waarvan de opbouw voor 8 juli 1994 gestopt is.