Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

FAQ

 • De drie bedragen bovenaan op het plaatje met de pijlen zijn lager dan het pensioen dat ik nu ontvang. Hoe kan dat?

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het pensioen dat u over 10 jaar kunt verwachten voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Bij de berekening van de bedragen houden we ook rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, kunt u met uw pensioen minder kopen.

  Als het bedrag in het midden lager is dan u nu ontvangt, betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en dat uw pensioenfonds uw pensioen niet helemaal mee kan laten groeien met deze prijsstijgingen. Daardoor daalt de koopkracht van uw pensioen. U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde bedrag. De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen van inflatie op deze manier te laten zien. U weet hoeveel u met uw pensioen op dit moment kunt kopen. U kunt zich met het bedrag bovenaan voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.

 • Hoe gaat waardeoverdracht bij indiensttreding?

  Verandert u van baan? Dan kan dit zorgen voor een breuk in de opbouw van uw pensioen. Dat is nadelig voor de hoogte van uw pensioen. Om deze nadelige gevolgen zoveel mogelijk te verkleinen, werkt het fonds bij indiensttreding mee aan waardeoverdracht. 

  Bij waardeoverdracht draagt u de waarde van eerder opgebouwde pensioenen over aan het fonds. Bijvoorbeeld van uw vorige pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.

  Draagt u de waarde van de pensioenrechten die u ergens anders heeft opgebouwd over aan Pensioenfonds Cargill? Dan kunt u uw aanspraken op pensioen bij Pensioenfonds Cargill verhogen. Ook kunt u zo uw recht op partnerpensioen verhogen.

  Na uw indiensttreding krijgt u automatisch van ons fonds een indiensttredingsbrief. Op de bijlage vult u in wie uw vorige werkgever en pensioenuitvoerder was. Ons fonds neemt daarna contact op met uw vorige pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht kost tijd. Het duurt vaak minimaal negen maanden.

 • Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Cargill berekend hoe hoog uw pensioen in elk scenario wordt.

  In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat u precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

 • Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 mogelijke toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Cargill berekend hoe hoog uw pensioen in elk scenario wordt.

  In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat u precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

 • Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?

  De kans dat u exact het middelste bedrag krijgt is heel klein. Dat zit als volgt. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Cargill berekend hoe hoog uw pensioen in elk scenario wordt.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen straks lager is. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen straks hoger is. De kans dat u precies het middelste bedrag krijgt is dus heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

 • Hoe werkt waardeoverdracht?

  Om uw pensioenaanspraken in de toekomst uit te kunnen betalen heeft uw oude pensioenuitvoerder een bedrag gereserveerd. Na een waardeoverdracht zet u dit bedrag om in pensioenaanspraken bij de nieuwe pensioenuitvoerder.   

  Waardeoverdracht volgt twee stappen: 
  1. Eerst kijken we hoeveel pensioen bij het nieuwe pensioenfonds 'gekocht' kan worden voor de overgedragen waarde. Deze pensioenen zijn dus net zoveel waard als uw oude rechten. Ze zijn niet altijd precies gelijk omdat de oude en nieuwe pensioenregeling onderling kunnen verschillen. 
  2. Daarna zetten we deze ingekochte pensioenen om in pensioenaanspraken.

 • Ik heb recht op een tijdelijk pensioen. Dat zie ik niet in het plaatje met de pijlen. Waar is dat pensioen gebleven?

  Uw tijdelijk pensioen is niet weg, maar is omgerekend. Op mijnpensioenoverzicht.nl is het tijdelijke pensioen omgerekend naar een pensioen dat tegelijk ingaat met uw AOW. Op het pensioenoverzicht is het tijdelijke pensioen omgerekend naar een pensioen dat tegelijk ingaat met de rest van uw pensioen.

 • Ik woon samen; geldt het partnerpensioen dan ook voor mijn partner?

  Ja. Uw partner moet geregistreerd staan bij de burgerlijke stand. Of u moet uw samenleving laten vastleggen in een notariële akte*. 

  Bijvoorbeeld een testament of samenlevingscontract. Daarin wijst u uw partner als begunstigde aan voor het partnerpensioen.

  *Heeft u aantoonbaar vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding? Dan is een notarieel vastgelegde overeenkomst niet nodig.
   

 • Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?

  Nee, de regeling is niet aangepast. U ziet een inschatting van uw pensioen op basis van de huidige regeling.

 • Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

  Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke toekomstscenario’s. We hebben uw pensioen berekend in elk scenario. In 5% van de uitkomsten valt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de uitkomsten valt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker- en rechterbedrag.

 • Mijn AOW gaat binnenkort in. Toch is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag groot. Hoe kan dat?

  In uw geval is het pensioen dat u kunt verwachten (het middelste bedrag) al vrij duidelijk. Toch kunnen we in de laatste paar jaar voor u AOW ontvangt te maken krijgen met flinke tegenvallers. Als we te maken krijgen met tegenvallers, kunnen we mogelijk een aantal jaar achter elkaar de pensioenen niet verhogen. Of moeten we de pensioenen zelfs verlagen. U heeft dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met ‘goede jaren’, terwijl een veel jonger iemand een veel grotere kans heeft om ook nog goede jaren mee te maken.

  Een tweede reden is dat u het grootste gedeelte van uw pensioen al heeft opgebouwd. Als we de pensioenen moeten verlagen met bijvoorbeeld 2% gaat het bij u om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd. Om die twee redenen is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag bij jonge en bij oudere mensen ongeveer even groot.

 • Mijn pensioen is al ingegaan, mijn AOW nog niet. Waarom zie ik op mijnpensioenoverzicht.nl dat ze tegelijk ingaan?

  U ziet tot u AOW ontvangt op mijnpensioenoverzicht.nl uw pensioen alsof u uw pensioen laat ingaan op uw AOW-leeftijd. Ongeacht of u al een pensioen ontvangt of niet. Vanaf het moment dat u AOW ontvangt, ziet u uw verwachte pensioen over 10 jaar. Mijnpensioenoverzicht.nl kan op deze manier alle bedragen optellen en tonen als één bedrag.

 • Moet ik mijn samenleven melden bij het pensioenfonds?

  Nee, pas op het moment van overlijden moet de achterblijvende partner de nodige stukken overleggen.

  Het samenleven moet dan: 

  • tenminste zes maanden hebben geduurd;
  • de partners moeten op hetzelfde adres hebben gewoond. 

  Op het moment van pensionering moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. 

 • Op welke manier wordt er geïndexeerd?

  De pensioenregeling van Cargill kent twee groepen bij de aanpassing van de pensioenaanspraken: 

  • Werknemers die in actieve dienst zijn. 
  • Gepensioneerden en ex-werknemers.

  Actieve deelnemers
  Voor actieve deelnemers geldt: 

  • We passen de opgebouwde aanspraken op pensioen ieder jaar op 1 januari aan.
  • We gebruiken de actievenmaatstaf van Cargill, met een maximum van 2%

  Onder opgebouwde aanspraken vallen ook de eerder bij de werkgever opgebouwde aanspraken tot en met 31 december 2014. Op 1 januari 2015 is een nieuwe pensioenregeling ingegaan. Daarom is er een tijdelijke maatregel die loopt van 2015 tot en met 2019. 

  • Tijdens de eerste 5 jaar verhogen we per 1 januari de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers.
  • Met een vaste toeslag van 2%.
  • De eerste twee jaar daarvan krijgt u een extra toeslag van 0,5%.
  • Dus per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is de toeslag 2,5%. Daarna drie jaar 2%.

  Deze vaste toeslagen vervangen de toeslagen met de actievenmaatstaf als basis.

  Pensioenuitkeringen en premievrijerechten
  De 'Consumentenprijsindex alle huishoudens' is de basis voor indexatie van:

  • Ingegane pensioenuitkeringen
  • Premievrije rechten van deelnemers die uit dienst zijn

  We willen hierbij 50% van de stijging van prijzen compenseren. De toeslagen zijn er namelijk om de pensioenen aan te passen aan de gestegen kosten van levensonderhoud.
   

 • Waarom is het middelste bedrag bovenaan anders dan de bedragen op het UPO en mijnpensioenoverzicht.nl?

  Bij de drie mogelijke uitkomsten houden we ook rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kunt u met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen.

  Een voorbeeld: Stel dat u over 10 jaar € 100 pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt naar € 2. Dan kunt u met deze € 100 minder brood kopen dan nu als een brood nu gemiddeld € 1,50 kost. Over 10 jaar kunt u met € 100 dan even veel brood kopen als nu met € 75.

  In het plaatje ziet u bedragen waarin mogelijke prijsstijgingen - niet alleen van brood, maar van allerlei producten en diensten - zijn verwerkt. U ziet de € 75 uit het voorbeeld hierboven. Deze manier van presenteren is door de overheid gekozen om u een beeld te geven van de koopkracht van uw pensioen.

  Het ‘te bereiken pensioen’ op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is een inschatting van het pensioen dat u gaat ontvangen. Het is de € 100 in het voorbeeld hierboven.

  In de meeste gevallen zal het verschil tussen beide bedragen niet zo groot zijn. Als het verschil wel groot is, verwachten economen dat u straks flink minder kunt kopen met uw pensioen dan u nu zou kunnen kopen met ditzelfde bedrag.

 • Waarom verschillen de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u eerst uw opgebouwd en te bereiken pensioen. Vervolgens staan in het plaatje andere bedragen, omdat deze bedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie.

 • Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?

  De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met uw eigen pensioen als met mee- of tegenzit. Het moment van ingang van het nabestaandenpensioen staat namelijk niet vast en is bepalend voor de hoogte. Daarnaast is de situatie bij overlijden voor de pensioendatum een andere dan overlijden tijdens pensioen.

 • Wanneer weet ik wat ik later ga krijgen?

  Elk jaar ontvangt u een specificatie met het pensioen dat u dat jaar gaat ontvangen. Cargill kan niet precies aangeven wat u in het jaar daarna gaat ontvangen.

 • Wanneer weet ik welk bedrag ik ga krijgen?

  Pas als u uw pensioen aanvraagt, weet u zeker welk bedrag u gaat krijgen. Tot die tijd kan de hoogte van het pensioen nog veranderen.

 • Wanneer zit het mee?

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Omdat mogelijk de rendementen op de beleggingen hoger zijn dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar als deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechterpijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

 • Wanneer zit het tegen?

  Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. Omdat mogelijk de rendementen op de beleggingen lager zijn dan verwacht. De rente is bijvoorbeeld lager dan verwacht en de prijzen stijgen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar als deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de linkerpijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  De volgende ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het mee- of tegenzit:

  -  Stijging of daling van de rente

  o Als de rente daalt, moeten we meer geld in kas houden om aan onze pensioenverplichtingen richting onze deelnemers te kunnen voldoen. Pensioenen worden dan duurder. Pensioenfondsen zijn verplicht om de waarde van pensioen in de toekomst te berekenen met de marktrente.

  -  Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.

  o Wij beleggen de premie voor uw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen voor u bijvoorbeeld een deel in aandelen en een deel in de beleggingen die ons een vaste rente opleveren. We kunnen niet alleen kiezen voor beleggingen met een vaste rente, omdat deze beleggingen niet genoeg rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.

  -  De prijzen kunnen hard gaan stijgen of misschien juist gaan dalen.

  o Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt dan tenslotte minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting.

 • Wat betekent het voor de bedragen op het plaatje met de pijlen als ik stop met werken, minder ga werken of ga scheiden?

  Als u stopt met werken, houdt u recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd. Op het plaatje met de pijlen ziet u onderaan het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd.

  Als u minder gaat werken, bouwt u vanaf dat moment ook minder pensioen op. Het verwachte eindresultaat wordt daardoor lager. Als u gaat scheiden heeft uw partner standaard recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Dat betekent dus in principe dat uw pensioen straks lager is. Maar u kunt ook een andere verdeling afspreken. Lees hier meer over de verdeling van het pensioen bij een scheiding.

 • Wat gebeurt er als mijn dienstbetrekking wordt beëindigd?

  Komt uw baan bij Cargill tot een einde? Dan eindigt vaak ook uw deelneming in het fonds. Niet altijd. Soms zetten we de deelneming geheel of gedeeltelijk voort.

  Premievrije aanspraken   
  U houdt bij het einde van de deelneming de aanspraken die u op dat moment heeft opgebouwd. U heeft de opgebouwde aanspraken helemaal gefinancierd. U bent geen premie meer verschuldigd na beëindiging van de deelneming in het fonds. De pensioenaanspraken gaan als het ware een slapend bestaan leiden. Tot het moment waarop uw pensioen ingaat. Daarom spreken we ook wel over 'premievrije aanspraken' of 'slapersrechten'. 

  Overdracht aan pensioenfonds nieuwe werkgever   
  Het fonds werkt ook mee aan overdracht van de bij het fonds opgebouwde pensioenen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Daarmee verkleinen we de nadelen van een verandering van baan voor de opbouw van pensioen.  
   

 • Wat gebeurt er met het partnerpensioen bij echtscheiding?

  Het partnerpensioen komt op het moment van echtscheiding toe aan de ex-partner. U bouwt dat op tot de echtscheidingsdatum. Dit verminderen we eventueel met het recht van een eerdere ex-partner. 

  Wilt u hiervan afwijken? Regel dit in een echtscheidingsconvenant. 

  Voor samenlevende partners geldt dit normaal gesproken niet. De ex-partner heeft daarom geen aanspraak op het partnerpensioen. Ook hier geldt dat u andere afspraken kunt maken. 

  Neemt u van tevoren contact op met uw pensioenfonds.

 • Wat moet ik met deze bedragen doen?

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. U kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met uw huidige salaris. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie. 

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken, zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.
   

   

 • Wat zie ik volgend jaar op het overzicht? Weer een berekening die 10 jaar vooruit gaat?

  Ja, u ziet ieder jaar uw verwachte pensioen over 10 jaar. We kunnen deze berekeningen maken tot u 95 jaar wordt. U krijgt dus elk jaar, tot uw 95e, uw pensioen over 10 jaar te zien.

 • Welke keuze heb ik m.b.t. het partnerpensioen op het moment van pensionering?

  U kunt het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.

  • Heeft u geen partner?
  • Of heeft deze zelf een goede inkomensvoorziening?

  Dan ligt deze keuze voor de hand.

 • Welke overgangsmaatregelen zijn er?

  We hebben tijdelijke maatregelen opgenomen in de pensioenreglementen.

  Speciaal voor medewerkers die:

  De tijdelijke maatregelen gelden ook voor medewerkers die

  • voor 1 januari 2007 in dienst waren; 
  • vallen onder een eindloonregeling. 

  De belangrijkste punten van de tijdelijke maatregelen zijn:

  • De opgebouwde aanspraken op ouderdoms- en prepensioen worden omgezet naar de nieuwe regeling.
  • De opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen verhogen wij. We houden rekening met bijzondere opbouwfactoren die daarvoor zijn overeengekomen.
  • We hebben aanvullende maatregelen voor sommige groepen medewerkers. Deze medewerkers zijn op 1 januari 2005 55 jaar of ouder. 

  Meer gedetailleerde informatie vindt u in de pensioenreglementen.

 • Welke pensioenen kan ik overdragen?

  Pensioenfonds Cargill kan de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw laatste pensioenuitvoerder. Ook van eerdere uitvoerders.

  Bijvoorbeeld als u vaker van baan verandert. Misschien heeft u vroeger al pensioen opgebouwd bij Cargill. Ook dat dragen we over. Het moet wel gaan om pensioen uit een werkgever - werknemerrelatie.  

  Overdracht van privé lijfrente- of koopsompolissen kan niet. 

  • Is uw deelneming in de oude pensioenregeling gestopt op of na 8 juli 1994? Dan moet de oude pensioenuitvoerder meewerken aan waardeoverdracht. Dit staat in de wet en hoeft alleen in heel bijzondere gevallen niet. 
  • Is uw deelneming al langer geleden geëindigd? Dan hoeft de oude pensioenuitvoerder niet mee te werken aan waardeoverdracht

  U bent dus afhankelijk van de vraag of de oude pensioenuitvoerder mee wil werken. In ieder geval voor overdracht van rechten waarvan de opbouw voor 8 juli 1994 gestopt is. 

 • Wordt het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag steeds kleiner naarmate ik ouder word?

  Dat ligt aan het type pensioenregeling dat u heeft. In de meeste gevallen zal het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag tot kort voor u AOW ontvangt ongeveer even groot blijven. Dat lijkt onlogisch, maar we hebben te maken met het volgende: iemand die ouder is kan te maken krijgen met tegenvallende economische jaren. Daardoor kunnen we mogelijk een aantal jaren achter elkaar de pensioenen niet verhogen en misschien moeten we de pensioenen zelfs verlagen. Een ouder iemand heeft dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met ‘goede jaren’.

  Jongeren hebben een veel grotere kans om tegenvallende jaren goed te maken met goede jaren. Een tweede reden is dat een ouder iemand het grootste gedeelte van zijn of haar pensioen al heeft opgebouwd. Als we de pensioenen moeten verlagen met bijvoorbeeld 2% gaat bij het om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd. Om die twee redenen is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag bij jonge en bij oudere mensen ongeveer even groot.

 • Zijn de scenario’s het gevolg van het pensioenakkoord?

  Nee, de scenario’s zijn een nieuwe manier van communiceren over het pensioen dat u opbouwt via de huidige pensioenregeling. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling. Een nieuwe regeling moet nog uitgewerkt worden en zal pas over enkele jaren ingaan.