Type een tekst om te zoeken.
Zoeken

Bestuur en controle

Pensioenfonds Cargill is een stichting. Het in de stichting opgebouwde pensioenvermogen staat hierbij los van het vermogen van de onderneming Cargill.

Bestuur Pensioenfonds Cargill  
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. 

Namens de werkgever:

Namens de werknemers:

Namens de pensioengerechtigden:

Taken
De belangrijkste taken van het bestuur zijn:

  • De pensioengelden goed beheren.
  • De premies op tijd innen.
  • De pensioenen op tijd en correct uitkeren.
  • Het pensioenvermogen goed beleggen. 

In het jaarverslag van het pensioenfonds staat meer informatie over de beleggingen van het fonds.

Pensioenreglement
Het bestuur stelt ook het pensioenreglement van het fonds vast. Daarin leggen we vast hoe we pensioen opbouwen. Daarnaast leggen we vast welke voorwaarden we aan de deelnemer stellen om pensioen op te bouwen. In dit reglement staat ook hoe we de pensioenaanspraken financieren.

TKP Pensioen
Het bestuur heeft de dagelijkse gang van zaken rond het pensioenbeheer uitbesteed aan TKP. TKP zorgt voor:

  • Het innen van premies. 
  • Het vaststellen van de opbouw van pensioen. 
  • Het uitkeren van pensioen.

Voor haar activiteiten legt TKP verantwoording af.

Toezicht  
Pensioenfonds Cargill moet zich houden aan de afspraken van de Pensioenwet. Net als alle andere pensioenfondsen in Nederland. De Pensioenwet zorgt dat de toezeggingen voor pensioen veilig zijn. De beleggingen moeten deskundig worden beheerd. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert of dit gebeurt. Een externe actuaris (verzekeringswiskundige) controleert:

  • Heeft het pensioenfonds voldoende geld om de verplichtingen te betalen?
  • Zijn de premies die de werkgevers afdragen voldoende?

Een externe accountant controleert de jaarstukken.